Texto: Jeremias 29:11-14
Pregador: Pr. Ko
Data: 22/07/2018